pay ölçer yönetmeliği

Pay ölçer yönetmeliği

5627 sayılı Kanun ve pay ölçer yönetmeliği yorumu

Merkezi sistem binalarda Isı Pay Ölçer taktırmak zorundamıyız ?

5327 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu' nun ilgili maddelerine göre merkezi sistem binalarda Isı Paylaşım Sistemine geçilmesinin kanuni zorunluluğu vardır.Mayıs 2012 itibari ile pay ölçer ile ölçüm zorunlu hale gelmiştir. Enerji verimliği yasası ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda ısı ölçüm cihazları uygulaması için Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu da, ilgili yeni yasa ardından değiştirilmiş ve merkezi sistemle ısınan binalarda ısı paylaşımının tüketim ile paralel olması gerekliliği kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir.

Isı ölçer, ısı sayacı nedir ? neden ısı ölçere ihtiyaç duyulmuştur ?

Isı ölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm ekipmanları merkezi veya bölgesel sistemler ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümlerce, tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan Adil Isı Paylaşımı Sistemidir. Bu sistemde bağımsız bölümler takılan ekipmanlar sayesinde ferdi (kombili) sistemden farklı olarak ortam sıcaklığını 15C nin altına indiremezler.Ortam sıcaklığı termostatik vana üzerinden ayarlayarak istediği sıcaklığa ayarlayabilir. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmesi, enerji tüketiminde %35 mertebelerinde tasarrufun sağlanabiliyor olması ısı pay ölçer sistemlerinin kullanılmasını ZORUNLU Kılmıştır

Bina Yönetim Kurulu Isı Pay Ölçer yaptırmaMA kararı Alabilir Mi ?

Yöntim kurullarının her ne çoğunlukla olursa olsun alacağı hiçbir karar kanuna muhalefet teşkil edemez. ısı ölçüm ekipmanlarının tesisi yasal bir zorunluluk olduğundan yönetimlerin gerek oy birliği gerekse oy çokluğu ile aldığı bu yöndeki kararlar yok hükmündedir. Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. "buna ilaveten bizim yorumumuzda şöyledir: yönetimlerin kanuna aykırı aldıkları kararda "kanuna muhalefet edilemez" şerhi koyarak imza atılmalıdır. aksi halde imzası olanlarda kanuna muhalefet etmiş sayılabilir.

Binamız katı yakıtla ısınıyor, ve binamız 2000 m2 nin altında, bizde ısı pay ölçer kullanmak zorundamıyız ?

5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ısı sayacı, ısı ölçer uygulamaları için yakıt cinsi,bina yaşı, metrekare sınırlaması getirmemiştir. dolayısı ile merkesi ve bölgesel sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımısz bölüme sahip olan Tüm Binalar kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir.

Isı ölçer veya ısı sayaçlarından hangisini kullanmamız gerektiğine nasıl karar vermeliyiz ?

Gerek 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nda” gerekse de “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’te” ısı sayacı veya ısı ölçerlerin hangi şartlarda kullanılacağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Hangi cihazın kullanılacağı ile ilgili karar yeni binalar için mekanik tesisat proje müellifince, mevcut binalar içinse binanın özelliklerine göre montaj yapacak olan ve firma ve bina yönetimince verilmelidir.

Isı Pay ölçer taktırmayan yöneticiyi nereye şikayet etmeliyim ?

Sulh Mahkemelerine dilekçe ile Başvurulur. Dilekçenizde Konu olarak"Site yönetimi 5627 Sayılı kanuna muhalefet etmektedir" yazınız. Açıklama kısmına "Site yönetimi merkezi ısı paylaşımını 5627 Sayılı kanun ve yönetmeliğine aykırı yapmaktadır, ilgili kanuna muhalefet etmektedir" şeklinde şikayette bulunabilirsiniz. Not Kanuni bir gerekçeye dayandırarak sergilemiş olduğunuz bu tutum, bina yönetimi ile yaşayacağınız olası hukuki süreçlerde sizi değil, kanunlara uymayan bina yönetimini mağdur edecektir

Isı Paylaşımı yapılmayan binada Yakıt aidatı ödemezsem NE Olur?

5627 sayılı kanuna göre yakıt gideri %30 luk kısım daire alanına göre %70 lik kısım dairenin kullandığı ısıya göre paylaştırılmaktadır. Yöneticinin sizden istediği yakıt parasının %30 unu ödeyip kalan kısmı ölçüm yapmadığından ödemeyebilirsiniz ( 100 lira istiyorsa 30 lira ödeyiniz.) sizden ödemediğiniz kısmı tahsil edemez , çünki yasaya aykırı aidat istediği için , icra takibi başlatsa dahi davayı kazanamaz."Tabi sizde önceden bir ihtar çekmelisiniz Kanun dışı yakıt gideri istediğini ve bunu ödemeyeceğiniz şeklinde "

Binamızda ısı sayacı kullanılıyor. Ancak kolektörler bağımsız bölümlerin içerisinde ve müdahale ile sıcak su girişinin kesildiğini düşünüyoruz. Yönetim olarak ne yapabiliriz ?

Sistemin doğru çalışması için kolektörlere müdahale edilerek radyatörlere giden sıcak suyun kesilmesine engel olunmalıdır. Eğer bu mümkün değilse kolektörler sadece yetkili kişilerin erişimine imkân verebilecek şekilde bir kutu sisteminin içerisine alınarak mühür, kilit vb. sistemlerle kapatılabilir. Yönetim kurulunun bu konuda karar alması kafidir.

Isı sayaç, ısı ölçer uygulamasına geçen sene geçtik. Daha fazla enerji bedeli ödemeye başladım. Tasarruf bunun neresinde?

Isı ölçüm ekipmanları enerji tasarruf cihazları değildir.Bazı kattaki, bazı cephedeki bağımsız bölümlerin önceki ısıtma dönemlerine oranla daha fazla yakıt bedeli ödemeye başlaması beklenen bir sonuçtur. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanun’u” paylaşımın tüketime göre yapılmasını emretmektedir. Esas itibarıyla tasarruf mikro ölçekte değil büyük fotoğrafa yani ülke geneline bakıldığında ortaya çıkacaktır.

Isı sayaç, ısı ölçer uygulamasına geçen sene geçtik. Daha fazla enerji bedeli ödemeye başladım. Tasarruf bunun neresinde?

Isı ölçüm ekipmanları enerji tasarruf cihazları değildir.Bazı kattaki, bazı cephedeki bağımsız bölümlerin önceki ısıtma dönemlerine oranla daha fazla yakıt bedeli ödemeye başlaması beklenen bir sonuçtur. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanun’u” paylaşımın tüketime göre yapılmasını emretmektedir. Esas itibarıyla tasarruf mikro ölçekte değil büyük fotoğrafa yani ülke geneline bakıldığında ortaya çıkacaktır.

5627 Sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

7.1.c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle içinde uygulanmalıdır.

Dikkat ! önemli açıklama

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre Mayıs 2012 tarihinde sona ermiş olup bu tarihten itibaren yeni eski tüm Merkezi Sistem Binalar ısı paylaşım sistemini kullanıyor olması gerekmetedir. Farklı yöntemlerle yakıt aidatı toplayan yönetimler kanuna muhalefet suçu işlemiş sayılırlar. Yasalar karşısında zor durumda kalalabilirler. Kat malikleri kat mülkiyeti kanunlarına uymakla yükümlüdür. Hele yönetici kanuna muhalefet ediyorsa ayrıca görevini kötüye kullanma suçuda işlemiş sayılabilir. zira yöneticiler muhtar, belidiye başkanı gibi devlete karşı sorumlulukları vardır.

Dikkat ! Merkezi Sistem Eski Binalar

site yönetimi 5627 sayılı kanunu uygulamak adına hiç bir karar alınmadı ise Mayıs 2012 tarihinden itibaren yönetimde bulunanlar sorumludur. Bu Yüzden 5627 Sayılı kanunun süresi geçtiğinden Bina Yönetimi Olağan üstü Toplantı ilan etmeli Toplantıda kanun görüşülmeli Salt çoğunluk var ise Toplantıya katılanların %51 Çoğunluğu ile karar alınmalı, karar olumsuz olacak ise açık oylama ile Kanunu uygulamak istiyorum/istemiyorum şeklinde imzalanmalıdr. zira olumsuz karar kanuna muhalefet etmek anlamındadır, bina sakinlerinden her hangi biri adli makamlara başvurduğunda karar defteri istenecektir. Aksi halde karar yanlış alınmış olur. Bu kanunun Kat maliklerince oylamasının tek sebebi Kat maliklerinden para Toplanacak olmasıdır Kat mülkiyeti kanununa göre Binaya Yapılacak İşler için Kat maliklerinin çoğunluğunun onayı gerekir.

Dikkat ! Merkezi Sistemli Yeni Binalar

Bu Binalar mevcut kanuna göre yapıldığından Isıtma kollektöründe Kalorimetre (ısı Sayacı) mevcuttur. Yönetici ısı paylaşımını bu sayaçları okuyarak kullanıma göre paylaştırması gerekmektedir. Kendisi bunu yapamadığı hallerde Isı paylaşım ve faturalandırma şirketine başvurmalı bu paylaşımı şirkete yaptırmalıdır. Bu durum için herhangi bir karar almak zorunda değildir.Bulunduğu ildeki Çevre ve şehircilik Bakanlığından yetki almış firmalara Niğde İçin Tek yetkili Şirket Mert Isı Paylaşım' a başvurması ve hizmet sözleşmesi yapması yeterlidir. Bu binalar Mayıs 2007' den sonra projelendirilip yapılan binalardır.

;
0 388 212 1696
Yenice Mh. Hazım Tepeviran Cd. 4/D Merkez /Niğde
Açık Olduğumuz Saatler
Pazar Hariç 9:00-17:30 Arasındadır.